2018

Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize

Donateursbericht juni 2018

 

 

Geachte lezer / donateur,

 Het is weer zover!!

Heel graag willen we uw aandacht voor dit donateursbericht. Ieder jaar brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond onze Stichting.

 

Stand van zaken:

De kerk staat er prachtig bij en dan hebben we het nog alleen maar over de buitenkant. Aan de binnenkant is de kerk ook mooi, althans velen vinden het zowel de buiten- als de binnenkant erg de moeite waard. Misschien bent u daarom ook wel donateur geworden en wilt u dit ook blijven?

Wellicht heeft u vernomen dat de Kerkenraad besloten heeft de binnenkant een eigentijds opfrisbeurt te geven, in dit geval aanzienlijk meer dan het reguliere onderhoud.

In grote lijnen zijn er plannen de keuken en de toiletgroep aan de eisen van deze tijd aan te passen en de vergaderruimte te moderniseren. De boog tussen koor en schip wordt vergroot, preekstoel verplaatst, akoestiek aangepast en de verwarming verbeterd. In detail kunnen plannen nog wat worden aangepast aan voortschrijdend inzicht, dan wel door de beperkte financiële armslag van de Kerkenraad.

 

Wat kan onze Stichting doen?

Onze Stichting die het bestaan aan u als donateur heeft te danken heeft jaarlijkse verplichtingen tot het betalen van zaken die vastgelegd zijn in een convenant dat gesloten is met de Kerkenraad.

Het saldo van de Stichting is in de loop van de jaren opgelopen. Dat is, zoals u zult begrijpen, voor ons als bestuur geen doel op zich. We zijn in het leven geroepen om de kerk als gebouw een voorname rol te laten behouden voor de bewoners van Peize en omstreken.

Het is daarom ook dat we in goede afstemming met de Kerkenraad een extra financiële bijdrage willen leveren aan de plannen van de kerk, echter wel, voor zover dit binnen onze statuten valt.

We zijn nog in overleg met de Kerkenraad over de exacte onderdelen die hiervoor in aanmerking komen en tegelijkertijd hebben we een financiële begrenzing. Dit is dan een eenmalige extra donatie die we nog willen oormerken en zodoende een herkenbare bijdrage leveren die, zoals gezegd, past binnen de visie van de Stichting.

 

Wat willen we nog meer?

Als bestuur zijn we redelijk onopvallend en bescheiden, mogelijk goede eigenschappen, maar we willen nu toch eens op de trom roffelen en ons wat meer bekendheid geven.

Daartoe hebben we een eigen website aangemaakt, die u kunt vinden op: http://www.ssodp.nl/

Bij het ter perse gaan van dit donateursbericht was de site nog niet helemaal 100% klaar, maar spoedig is dit wel een feit. We zijn hierop vanzelf erg trots, ook een moderniseringsslag zoals u zult merken. We vernemen graag uw reacties.

 

Hoe kijken we terug op het afgelopen jaar?

 

  1. Onderhoudstoestand van de buitenkant van de kerk:

De onderhoudstoestand is nagenoeg in orde, zodat de Kerk van Peize zich de laatste jaren heeft beperkt tot het reguliere onderhoud, zoals dak controleren en kleine reparaties, dakgoten schoonmaken, ramen schoonmaken,  bomen en gras rond de kerk. Enige jaren geleden is het muurtje rondom de kerk weer bijgewerkt. Mogelijk wordt in 2018 ook geld besteed aan het milieuvriendelijker en energiezuiniger maken van de externe verlichting van de kerk. In 2016 zijn de bomen  gesnoeid en onderhouden, om gevaar voor de omgeving te voorkomen. Enkele jaren geleden is ook een dragende balk, die aan het verrotten was gerepareerd.

  1. Donateurbestand:

Het aantal donateurs bedroeg 307.  Dat was weer iets minder dan het jaar ervoor, als gevolg van verhuizingen, overlijden en een enkele opzegging.

Dit heeft gelukkig geen nadelig  effect gehad, omdat een aantal donateurs, gebruikmakend van de ANBI- regeling voor belastingaftrek,  hun bijdrage verhoogden. Heel fijn!

 

  1. Financiën:

Het in 2017 ontvangen bedrag aan donaties was, namelijk € 6.031, dit bedrag is inclusief € 298 aan late donaties uit 2016 bedraagt.

In 2017 bedroeg de afrekening van de Kerk van Peize € 3.519. In dit bedrag is begrepen het voorschot voor 2017 dat € 2.489 bedroeg en de betaling van € 1.030, dat vooral veroorzaakt werd door groot onderhoud aan de bomen rond de kerk

De kascommissie controleerde de financiële administratie en verleende decharge aan de penningmeester. Ook voor dit jaar doen wij weer een beroep op onze donateurs om voor 2 jaar deel uit te maken van de kascommissie (één vergadering per jaar).

 

  1. Bestuur:

 Wij doen graag  een beroep op u om ook bestuurslid te worden. Schroom niet ons hierover te benaderen!

 

Tot slot

Ook het komend jaar staat ons weer een uitdagende taak te wachten, namelijk het laten voortleven van de Dorpskerk in Peize in het bepalend beeld van het dorpsgezicht en in de Peizer samenleving als ontmoetingsplaats. Ook uw bijdrage als donateur blijft mogelijk op de u bekende wijze via een acceptgiro, dan wel  via een automatische machtiging tot automatische incasso. Als bestuur willen we  u zeer danken voor uw donatie! Op http://www.ssodp.nl/ kunt u ook informatie vinden omtrent de mogelijkheid uw donatie te laten meetellen voor extra belastingaftrek.

 

Uiteraard willen we u zeer hartelijk danken voor uw donaties !!

 

Vriendelijke groet,

 

Gerard Brandsema, Vrieserweg 10. 9321VK Peize.

voorzitter bestuur.

 

 

 

De Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize heeft ten doel

het mede in stand houden van het gebouw, de toren, de directe omgeving en de ommuring van de kerk te Peize, en al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimst zin des woords.

 

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

–        Bijeenbrengen van gelden ter betaling van de kosten van onderhoud van het kerkgebouw en de toren te Peize, vooral voor zover het betreft het onderhoud aan de buitenzijde en aan de directe omgeving van de kerk en de ommuring (het kerkmuurtje);

–        Het (mede)organiseren van al die activiteiten, met name ook van culturele aard, welke kunnen bijdragen tot het behoud en instandhouding van de kerk te Peize als cultuurhistorisch waardevol bouwwerk; en

–        Al die activiteiten, welke in de meest ruime zin kunnen worden geacht dienstig te zijn aan voormelde voornemens.