2019

Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize

Donateursbericht juni 2019

Geachte lezer / donateur,

Het is weer zover!!
Heel graag willen we uw aandacht voor dit donateursbericht. Ieder jaar brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de activiteiten onze Stichting.

Uw jaarlijkse bijdrage
Allereerst willem wij u weer hartelijk danken voor uw bijdrage in het vorige jaar. Graag doen wij doen wij weer een beroep op u om uw jaarlijkse bijdrage te continueren. Gezien onze doelstelling, die ook in de toekomst belangrijk zal blijken te zijn, blijven we op uw bijdrage rekenen waarvoor we u uiteraard zeer dankbaar zijn !!

In 2018 doneerde u € ……. Vanzelfsprekend kunt u het bedrag verhogen of anderszins aanpassen.

Uw bijdrage is welkom op
Bankrekening: NL47 RABO 0353 1645 69 tnv St. Steun Onderhoud Dorpskerk Peize

Heel veel donateurs hebben de afgelopen jaren geen gebruik meer gemaakt van het steeds bijgevoegde acceptgiroformulier, maar hebben hun donatie aan ons overgeboekt via een digitale bankoverschrijving of via een overschrijvingsformulier van hun eigen bank. We verzoeken die donateurs om dat nu ook weer op die wijze te doen.
Om kosten te besparen hebben we dit jaar alleen nog maar een acceptgiroformulier bijgevoegd voor die donateurs, die van die betaalwijze nog gebruik maakten in 2018.

Een aantal donateurs doneert via een afgegeven automatische incasso-opdracht, gekoppeld aan een ANBI-overeenkomst. De incasso-afschrijving zal dit jaar medio juli plaats vinden.

Indien u nog geen ANBI-overeenkomst met ons heeft, maar dat wel zou willen om in aanmerking te komen voor extra belastingaftrek, kunt u contact met ons opnemen (zie www.ssodp.nl) zodat wij zo’n overeenkomst met u kunnen opstellen.

Stand van zaken
Wij willen u graag wederom op de hoogte stellen van diverse zaken in de afgelopen periode.
Deze keer hebben we gekozen voor een korte samenvatting, immers op lange verhalen zit u niet te wachten. Maar tegelijkertijd willen we u toch zo goed mogelijk informeren. Daar gaan we:

1. Donatie van Boermarke Peize
Onze Stichting heeft een donatie ontvangen van € 500,– van de Boermarke Peize. Uiteraard ten behoeve van de kerk en te investeren in het kader van het bouwplan. De Boermarke heeft het vertrouwen in onze Stichting uitgesproken om in overleg met het Kerkbestuur een verantwoorde bestemming te kiezen voor dit bedrag.

2. Renovatie kerkgebouw
De verbouwplannen van de kerk maken een nieuwe doorstart. Een meer completer uitgewerkt plan ligt nu ter tafel en dit wordt nu door diverse organen getoetst op haalbaarheid. Ten denken valt aan de gemeente Noordenveld, Monumentenzorg en dergelijke. Uiteraard speelt ook de financiële haalbaarheid een rol van betekenis. Het kan nog wel even duren voordat alles in kannen en kruiken is. U wordt hiervan op de hoogte gehouden zodra het kan, maar voor de duidelijkheid, wij als Stichting zijn niet actief betrokken bij en/of verantwoordelijk voor al deze bouwplannen.

3. Donatie van Ons Belang
In het kader van de afwikkeling van het liquidatie van de coöperatie Ons Belang in Peize is ook besloten via onze Stichting ten behoeve van de Kerk te Peize een aanzienlijke financiële bijdrage te leveren van € 5.000. Hier zijn we heel blij mee! De voorwaarde is om dit bedrag binnen anderhalf jaar te besteden aan een concreet doel, zoals bijvoorbeeld het vervangen van de halogeen buitenverlichting door een energiezuinige ledverlichting of het herstel van de toegangspaden naar de kerk.

4. Geoormerkte reserve
Afgelopen jaar heeft de eigenaar van de Dorpskerk, de Kerk van Peize, alleen het hoogst noodzakelijke overhoud aan het kerkgebouw uitgevoerd, in afwachting van de op handen zijnde renovatieplannen. Daarom heeft onze Stichting besloten om de ontstane reserve te oormerken voor specifieke investeringen die redelijk snel hun beslag kunnen krijgen. In hoofdlijnen is hierover overleg met het bestuur van de Kerk geweest. Het biedt hen de kans nuttige concrete doelen aan de buitenkant van de kerk snel te realiseren. Te denken valt aan bodemverbetering van de grond ten behoeve van de eiken rond de kerk, snoei van de eiken, herstel van het kerkmuurtje, dat op sommige plekken is aangetast door de wortels van de bomen, en extra kosten bestrijding van de mosgroei op de dakpannen van de kerk.

Uiteraard kunt u ons benaderen voor vragen, maar ook tips zijn en blijven zeer welkom. Hiervoor verwijzen wij u naar onze website: www.ssodp.nl

Dankzij al onze donateurs kunnen wij blijven werken aan het behoud van de prachtige eeuwenoude Peizer Dorpskerk als kerkelijke en cultureel centrum van ons dorp. Daarvoor danken wij al onze donateurs voor hun financiële steun en hun vertrouwen.

Vriendelijke groet,

Gerard Brandsema,
voorzitter