2020

Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize

Donateursbericht juni 2020

 www.ssodp.nl

Geachte lezer / donateur,

Het is weer zover!!

Heel graag willen we uw aandacht voor dit donateursbericht. Ieder jaar brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de activiteiten van onze Stichting.

Uw jaarlijkse bijdrage

Allereerst willen wij u weer hartelijk danken voor uw bijdrage in het vorige jaar. Graag doen wij weer een beroep op u om uw jaarlijkse bijdrage te continueren. Gezien onze doelstelling, die ook in de toekomst belangrijk zal blijken te zijn, blijven we op uw bijdrage rekenen waarvoor we u uiteraard zeer dankbaar zijn !!

Uw bijdrage is welkom op

Bankrekening: NL47 RABO 0353 1645 69 t.n.v. St. Steun Onderhoud Dorpskerk Peize

Heel veel donateurs hebben de afgelopen jaren geen gebruik meer gemaakt van het steeds bijgevoegde acceptgiroformulier, maar hebben hun donatie aan ons overgeboekt via een digitale bankoverschrijving of via een overschrijvingsformulier van hun eigen bank. We verzoeken die donateurs om dat nu ook weer op die wijze te doen.

Om kosten te besparen hebben we ook dit jaar alleen nog maar een acceptgiroformulier bijgevoegd voor die donateurs, die van deze betaalwijze nog gebruik maakten in 2019.

Een aantal donateurs doneert via een afgegeven automatische incasso-opdracht, gekoppeld aan een ANBI-overeenkomst. De incasso-afschrijving zal dit jaar medio juli plaats vinden.

Indien u nog geen ANBI-overeenkomst met ons heeft, maar dat wel zou willen om in aanmerking te komen voor extra belastingaftrek, kunt u contact met ons opnemen (zie www.ssodp.nl) zodat wij zo’n overeenkomst met u kunnen opstellen.

Stand van zaken

Het afgelopen jaar

Een groot deel van onze steun aan de dorpskerk is gegaan naar het onderhoud van het omliggende kerkhof en het snoeien van de monumentale bomen.

Verder heeft onze stichting een donatie ontvangen van € 5.000 uit de resterende middelen van de coöperatie Ons Belang. Het bestuur van de coöperatie heeft het vertrouwen in onze stichting uitgesproken om in overleg met het kerkbestuur een verantwoorde bestemming te kiezen voor dit bedrag.

Renovatie kerkgebouw

U bent meermalen op de hoogte gehouden van de plannen voor een omvangrijke modernisering van de kerk. Het gebouw heeft een forse ingreep nodig, vooral van binnen maar ook aan de buitenkant. De paden maar ook de bomen hebben onze steun nodig.

De renovatieplannen van de kerk zijn nu tot onze vreugde definitief. Het kerkbestuur heeft intensief gewerkt aan de plannen en steun gezocht en gevonden bij de gemeente Noordenveld, de provincie Drenthe en de Rijksdienst voor Cultureel  Erfgoed! Het gaat onder meer om modernisering van de keuken, de toiletruimte, de consistorieruimte en de stoelen. Maar ook de buitenruimte, zoals verbetering van het toegangspad, zal aangepakt worden.

De begroting is rond de € 380.000. Voor een bedrag van ca € 77.000 is nog geen financiering. Het is de bedoeling van het kerkbestuur om door middel van extra fondsenwerving voor alle plannen de financiering rond te krijgen.

Onze stichting, waarvan u donateur bent, zal ook een extra steentje bijdragen. Onderdelen van de renovatie die binnen onze statuten vallen zullen door ons gesubsidieerd kunnen worden.

Het is de bedoeling, dat tijdens de zomer de klus geklaard kan worden, gebruikmakend van het feit dat de kerk in deze coronaperiode zeer spaarzaam gebruikt mag worden. Details van de hele ingreep en ook de praktische fasering worden in de loop van de komende tijd duidelijk. En nu maar hopen dat corona niet nog meer dwars gaat zitten en grote vertraging geeft, maar de kerk heeft al vele virussen en plagen, stormen en oorlogen doorstaan dus deze kan er nog wel bij….

Samenstelling stichtingsbestuur

In ons bestuur zijn enkele wijzigingen:

  • Jeichien Helder heeft besloten het Bestuur te verlaten. Jeichien heeft bijna 12 jaar (!) deel uitgemaakt van het Bestuur. Zij zal echter haar taak als coördinator postverspreiding als vrijwilliger voortzetten.
  • Zo heeft ook Hans Langeslag  zijn lidmaatschap van het Bestuur beëindigd.  Hans was bestuurslid sinds 2012, aanvankelijk als penningmeester, sinds 2017 hield hij de donateursadministratie op orde. We zijn blij dat we Jan Drenckhahn bereid hebben gevonden om deze taak over te nemen.

We zijn Hans en Jeichien zeer dankbaar voor hun grote inzet gedurende die vele jaren.

Binnenkort zal onze huidige penningmeester het bestuur verlaten, wij zijn naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester. Wellicht iets voor u?

OPROEP: De Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize zoekt een nieuwe

penningmeester

Wij zoeken voor deze functie iemand die kennis heeft van financiële en boekhoudkundige zaken en die   ervaring heeft in het werken met de computerprogramma’s Excel en Word.

De belangrijkste taken zullen zijn:

  • Bijhouden van de financiële administratie;
  • Beheer van de bankrekeningen, contacten met de bank, uitvoeren van betalingen en ontvangsten;
  • Opstellen financieel jaarverslag en toelichting;
  • Voorstellen tot financieel beleid initiëren; en
  • Deelnemen aan bestuursvergaderingen ( 2x per jaar).

Voor uw reactie of een verzoek om verdere informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen

met Gerard Brandsema, tel  050 – 503 3066 of via  voorzitter@ssodp.nl

Dankzij al onze donateurs kunnen wij blijven werken aan het behoud van de prachtige eeuwenoude Peizer Dorpskerk als kerkelijke en cultureel centrum van ons dorp. Daarvoor danken wij al onze donateurs voor hun financiële steun en hun vertrouwen.

Voor actuele informatie verwijzen wij u ook graag naar onze website: www.ssodp.nl

Wij hopen in ieder geval dat u gezond blijft en – we horen het meer – HOU VOL !!!

Vriendelijke groet,

Gerard Brandsema,

voorzitter