Jaarverslag 2019

STICHTING STEUN ONDERHOUD DORPSKERK PEIZE
Jaarverslag 2019

1. Onderhoudstoestand van het kerkgebouw
In afwachting van de op handen zijnde renovatieplannen heeft de eigenaar van de Dorpskerk, de Kerk van Peize, het afgelopen jaar alleen groen onderhoud laten uitvoeren aan het kerkhof rond het gebouw. Het meest zichtbaar hier van is het snoeiwerk dat aan de bomen rondom is verricht.
De verbouwplannen van de kerk zijn in een vergevorderd stadium. Als Stichting zijn wij echter niet actief betrokken bij en/of verantwoordelijk voor deze bouwplannen.

2. Donateurbestand
Het aantal donateurs in 2019 bedroeg 300. Dat was bijna gelijk aan het aantal in 2018 (305).

3. Financiën
Een bijzondere bijdrage werd ontvangen vanuit het liquidatiesaldo van de Coöperatieve Verbruiksvereniging “Ons Belang” U.A. Voorwaarde is dat dit bedrag, groot € 5.000 voor 2021 besteed is aan het onderhoud van het kerkgebouw en/of het kerkhof rond de kerk.
Daar naast ontvingen wij nog een speciale gift van € 500 van de Boermarke Peize.

Verder toont het financieel jaarverslag aan dat in 2019 het ontvangen bedrag van onze vaste donateurs € 6.060 bedroeg. Dat is iets meer dan 3% stijging ten opzichte van 2018 toen de bijdrage van onze donateurs € 5.857 bedroeg.
In 2019 bedroeg de afrekening van de bijdrage aan de Kerk van Peize € 3.587.

Het aantal donateurs dat hun bijdrage rechtstreeks via een internetbetaling aan ons overmaakte nam in de laatste jaren toe tot 80% van alle donateurs. Daarom hebben in 2019 alleen die donateurs die nog gewend waren om met een acceptgirokaart hun donatie over te maken wederom nog een acceptgirokaart ontvangen. Omdat de betaalwijze per acceptgirokaart niet kosteloos is, kon er op deze wijze € 50 aan kosten bespaard worden.

4. Conclusie
De conclusie van het Stichtingsbestuur is,
dat gezien het huidige bestedingspatroon ten behoeve van het onderhoud aan de Dorpskerk, de terugloop in aantal donateurs nog niet als zorgelijk wordt gezien, maar op den duur wel aandacht vereist,
dat de toename van inkomsten van zowel onze donateurs als van externe instellingen verheugend is.