Stichting

Allereerst een link naar de statuten.

De Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize (SSODP) is opgericht op 12 oktober 1995. De directe ontstaansgeschiedenis van de Stichting vindt zijn oorsprong in het feit dat onderhoud van het kerkgebouw een steeds zwaardere financiële last werd voor de kerkelijke gemeente van Peize vanwege het slinkend aantal leden.  Daarom zijn enkele sterk betrokken dorpsgenoten verzocht om een stichting ter financiële ondersteuning op te richten. Na een succesvolle actie maakte de eerste bijdrage van de Stichting een grondig herstel van de zeer vervallen ommuring van het voormalige kerkhof mogelijk. De zwerfkeien die daarbij uit de grond kwamen vormen nog steeds een hedendaags hunebed op het kerkhof.

Het doel van de Stichting is de eigenaar van het kerkgebouw, de Kerk van Peize, Oecumenische gemeente, te ondersteunen in de onderhoud van het kerkgebouw. De Stichting verwezenlijkt dit doel door jaarlijkse een inzamelingsactie onder haar donateurs te houden.

In de statuten staat dat als volgt beschreven:

De Stichting heeft ten doel

het mede in stand houden van het gebouw, de toren, de directe omgeving en de ommuring van de kerk te Peize, en al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimst zin des woords.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

–       Bijeenbrengen van gelden ter betaling van de kosten van onderhoud van het kerkgebouw en de toren te Peize, vooral voor zover het betreft het onderhoud aan de buitenzijde en aan de directe omgeving van de kerk en de ommuring (het kerkmuurtje);

–       Het (mede)organiseren van al die activiteiten, met name ook van culturele aard, welke kunnen bijdragen tot het behoud en instandhouding van de kerk te Peize als cultuurhistorisch waardevol bouwwerk; en

–       Al die activiteiten, welke in de meest ruime zin kunnen worden geacht dienstig te zijn aan voormelde voornemens.

Verder wil de Stichting actieve belangstelling wekken voor de dorpskerk van Peize als uniek monument, dat eeuwenlang een belangrijke rol heeft gespeeld in het leven van de burgers van Peize en dat ook nu nog doet. De donateurs worden jaarlijks op de hoogte gehouden van het wel en wee van het gebouw en van de financiële bijdrage die de stichting verstrekt. De SSODP is geen onderdeel van de Kerk van Peize, Oecumenische gemeente maar een volkomen zelfstandige organisatie.