Actueel

Juni 2023

Het nieuwe Jaarverslag 2022 staat online !

Zie onder het menu Stichting/Jaarverslag/Jaarverslag 2022

Februari 2023 Nieuw convenant met de Kerk van Peize getekend

Nieuwsbericht Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize

Eens in de 5 jaar evalueren we de relatie met de Kerk van Peize en blikken daarbij ook vooruit. Dit leggen we vast in een Convenant. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot financiële ondersteuning van het onderhoud aan het kerkgebouw. Op 15 februari is het nieuwe Convenant door vertegenwoordigers van beide partijen ondertekend.

Op een enkel punt is de redactie van het document geactualiseerd. Inhoudelijk blijft het oude Convenant ongewijzigd.

Het nieuwe Convenant loopt van 2023 tot 2027.

Mei 2022

De brochure is prachtig geworden:

Klik op deze link voor de complete pdf

Januari 2022

Steun voor wervingsbrochure SSODP van erfgoedprijs Noordenveld

De door de Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize aangevraagde steun voor het uitgeven van een brochure om haar bekendheid en het aantal donateurs te vergroten is vanuit de BNG-erfgoedprijs gehonoreerd.
De Gemeente Noordenveld heeft in 2020 de BNG erfgoedprijs gewonnen. Door deze prijs kan de gemeente vrijwilligers die actief zijn voor behoud van het erfgoed ondersteunen met subsidies.

Mei 2021 Renovatie kerkgebouw compleet

Dankzij de grote inzet van het bestuur van de Kerk van Peize, in samenwerking met aannemers en toezichthouder,  is de restauratie van het kerkgebouw nu afgerond.

Het project werd behalve door de SSODP door een groot aantal instellingen financieel ondersteund.

Het resultaat mag er wezen. Voor een kleine filmimpressie klik  hier.

Binnenkort komt hier een fotoreportage van de verbouwing.

Januari 2021

Bestuursmutatie

Per 1 januari is Hans Ponne benoemd tot penningmeester van de Stichting. Hans neemt de taken over van Ineke Leemreize die deze functie sinds 2016 vervulde. We danken Ineke voor haar inzet in deze periode.

December 2020

SSODP neemt besluit omtrent de financiële bijdrage aan de verbouwing van de kerk

De plannen om de Kerk van Peize te steunen in de renovatie hebben inmiddels een definitieve vorm gekregen. De SSODP heeft in haar bestuursvergadering van 16 december 2020 unaniem besloten om de volgende bouwonderdelen ten behoeve van de renovatie van de Dorpskerk te adopteren en daaraan de volgende bedragen te koppelen:

€    5.000         uit donatie Ons Belang, t.b.v. fietsenstalling en bestrating;

€      500           uit donatie Boermarke, t.b.v. renovatie van de toiletten;

€    4.500         uit eigen middelen t.b.v. renovatie van de toiletten;

€  10.000        uit eigen middelen t.b.v. nieuwe verwarming;

€    7.000         uit eigen middelen t.b.v. geluidsinstallatie/verlichting/beamer/camera’s; en

€.   7.500         uit eigen middelen t.b.v. uitbreiding geluid en beeld.

In totaal gaat het om € 34.500.

Met deze financiële ondersteuning wordt  naar verwachting een belangrijke bijdrage geleverd aan het publieke karakter van het kerkgebouw voor concerten, lezingen en andere sociaal culturele functies. Daarnaast voor al ook aan de instandhouding van dit eeuwenoude beeldbepalend dorpsgezicht. 

September 2020

SSODP geeft financiële bijdrage aan de verbouwing van de kerk

September 2020 ( 1)

Toelichting besluit bestuur van SSODP:

De Dorpskerk te Peize wordt verbouwd!

Het bestuur van onze Stichting is hierover niet alleen verheugd maar wil daar van ook blijk geven door het verstrekken van een financiële bijdrage. Deze is bijeengebracht in de loop van de afgelopen jaren door onze donateurs.

Als Stichting hebben we als het ware gespaard,  want een ingrijpende verbouwing zat al jaren in de pen, waardoor ook de onderhoudskosten aan het kerkgebouw tot alleen het meest noodzakelijke beperkt bleven.  Het bestuur van de Kerk van Peize heeft jaren van voorbereidingen getroffen,  om niet alleen een verbouwingsplan te maken, maar ook om de bijbehorende begroting te maken. Het totale renovatieplan komt uit op ongeveer € 380.000.

Van belang is te onderstrepen dat vanuit de SSODP wordt bijgedragen in de kosten voor het publieke karakter van het kerkgebouw voor concerten, lezingen en andere sociaal culturele functies. Daarnaast ijveren we voor de instandhouding van dit eeuwenoude beeldbepalend dorpsgezicht.

Het bestuur van de Kerk van Peize is er in geslaagd een sobere maar noodzakelijke investering te doen om het gebouw een toekomst te geven voor een breed publiek. Tegelijkertijd is men er in geslaagd om in het afgelopen jaar dekking te vinden voor het grootste deel van de begroting. dankzij ondermeer:

 • Inzet eigen middelen,
 • Subsidie Provincie Drenthe,
 • Subsidies  van de gemeente Noordenveld en Nationale Cultuurfondsen
 • Persoonlijke donaties,
 • Donaties van de Coop. Ons Belang € 5.000 en de Boermarke Peize € 500 (deze 2 donaties zijn tijdelijk in beheer gesteld van onze stichting, SSODP), en
 • Bijdrage van de Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize, eigen middelen bijeengebracht door de donateurs van de Stichting.

Het ondersteuningsplan van de SSODP ziet er als volg uit:

 • €   5.000,- donatie van Coöp. Ons Belang in liquidatie, t.b.v. renovatie toiletruimte,
 • €      500,- donatie van Boermarke Peize t.b.v. fietsenstalling  en bestrating, 
 • €   4.500,- bijdrage uit de reserve/opbrengst donaties SSODP t.b.v. fietsenstalling  en bestrating
 • € 10.000,- bijdrage uit reserve SSODP t.b.v. een nieuwe verwarming, en
 • €   7.000,- bijdrage uit reserve SSODP t.b.v. geluidsinstallatie/verlichting/beamer/camera’s .

Totaal 

 • € 27.000 bijeengebracht door Coop Ons Belang, Boermarke en SSODP. Van dit bedrag voor het ondersteuningsplan is derhalve € 21.500,– bijgedragen door de donateurs van de Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize.

Gerard Brandsema, voorzitter SSODP.

September 2020 ( 2)

Ingekomen brief : Peize, 27 augustus 2020

Aan: de bestuursleden van Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize

Namens het kerkbestuur en de kerkgemeente breng ik graag onze dankbaarheid uit voor de royale subsidie die bij zal dragen aan de voltooiing van de verbouwing van het kerkgebouw.

Het bedrag, ruim verdubbeld t.o.v. de eerste verwachting en inclusief de giften van Coöperatie Ons Belang en de Boermarke Peize, geeft blijk van de aldoor aanwezige belangstelling in het dorp voor het welzijn van de dorpskerk als gebouw, en het belang dat velen hebben bij een breed gebruik van het kerkgebouw. Dit vormt een onmisbare steun voor de kerkgemeente, dat wij zeer op prijs stellen.

Nogmaals, hartelijke dank voor deze bijdrage.  Onze beide instanties blijven samenwerken op korte en lange termijn!

Met vriendelijke groet,

Namens kerkenraad en college van kerkrentmeesters,

Ann Scholten-Sampson, secretaris

Augustus 2020

SSODP in de radio uitzending RTV Drenthe 4 augustus 2020 !

https://www.rtvdrenthe.nl/radio/programma/132/de-Dag-van-Drenthe-met-Tommas/aflevering/55656

In deze opname van 1 uur is het spannend vanaf 09:35 tot 15:16 want dan zijn Gerard Brandsema en Peter Killestijn aan het woord over de aanstaande verbouwing van de dorpskerk Peize. Hieronder is het juiste fragment uit dit radio programma geknipt en kan je meteen beginnen met luisteren door het witte driehoekje aan te klikken.

4 augustus 2020 opgenomen in een live uitzending in de Kerk.

Juli 2020

Afscheid en welkom

Na vele jaren van grote inzet hebben Jeichien Helder – Boerma en Hans Langeslag tijdens een bestuursvergadering afscheid genomen als bestuurslid van Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize. Beiden zullen binnen de SSODP gelukkig wel ondersteunend actief blijven. Behalve een mooi bos bloemen kregen Hans en Jeichien als blijvende blijk van waardering ‘Peize goed bekeken’, een boekwerk met een unieke combinatie van verhalen, historie en mooie beelden over Peize, geschreven door een groot aantal auteurs uit ons dorp.

Eveneens in deze vergadering, die vanwege de 1,5 meter maatregel in de kerk werd gehouden, werd Jan Drenckhahn als nieuw bestuurlid verwelkomd.

We zoeken nog steeds een penningmeester als opvolging van Ineke Leemreize, ook zij zal in de loop van dit jaar stoppen.

Voor de SSODP nadert een belangrijke periode vanwege de verbouwing van de kerk en er veel investeringen nodig zijn met energie van betrokken mensen en werven van nieuwe donateurs. Extra financiële middelen zijn ook nodig om de grote operatie van een toekomstbestendig kerkgebouw mogelijk te maken! Het geld van onze Stichting bijeengebracht door de vele donateurs in Peize zal hierin ook een belangrijke rol vervullen.

Februari 2020

Bestuursmutaties

 • Binnenkort zal Hans Langeslag het lidmaatschap van het Bestuur beëindigen. Hans was lid sinds 2012, aanvankelijk als penningmeester en sinds 2017 hield hij de donateuradministratie op orde. We zijn blij dat we Jan Drenckhahn bereid hebben gevonden om deze taak over te nemen.
 • Eveneens binnenkort zal Jeichien Helder het Bestuur verlaten. Jeichien heeft bijna 12 jaar deel uitgemaakt van het Bestuur. Zij zal echter haar taak als coördinator postverspreiding als vrijwilliger voortzetten.
 • Aan het eind van dit jaar zal de functie van penningmeester vacant komen. We zijn naarstig op zoek naar een nieuw bestuurslid die deze taak op zich wil nemen. Belangstellenden, die ervaring hebben in het werken met Excel en met Word, worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen met onze voorzitter, Gerard Brandsema, (050)5033066 of voorzitter@ssodp.nl.

juni 2019

Ons Belang eindigt met goede doelen

De leden van de Coöperatieve Verbruiksvereniging Ons Belang hebben in haar laatste ledenvergaderingen ingestemd met de definitieve opheffing van de Coöperatie.
Na een periode van bijna 110 jaar komt er een eind aan de Coöperatie Ons Belang. Omdat een zelfstandig voortbestaan niet langer mogelijk was, is de ambachtelijke bakkerij met een rijke, bijzondere historie in april 2018 verkocht aan bakkerij Van Esch uit Zevenhuizen. Sindsdien heeft het bestuur van de Coöperatieve zich samen met haar leden afgevraagd of de Coöperatie nog andere activiteiten zou moeten ontplooien of dat ze zich zou moeten opheffen. Tot dat laatste is uiteindelijk besloten.
Na verkoop van alle activiteiten en afhandeling van lusten en lasten is er een batig saldo overgebleven. Conform de statuten, is bij de laatste Algemene Ledenvergadering besloten deze resterende middelen te besteden aan door leden te bepalen doelen.
De doelen…

 • Het bestuur maakt in samenwerking met de Historische Vereniging Pesie-Peize een boek over de geschiedenis van de bakkerij.
 • Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk te Peize – voor verbouw/onderhoud van de kerk.
 • Muziekcoöperatie Peize (MCP) – voor realisatie van een muziekkoepel.
 • Zomerbad Peize – voor het vernieuwen van het pierenbad.
 • Peize in Beweging – voor werk aan de verfraaiing pleinen basisscholen i.v.m. de leefbaarheid en gezondheid van dorp Peize.

Daarmee zijn alle door de leden ingediende voorstellen gehonoreerd en zien ze hun verzoeken ingewilligd.
Het bestuur en de leden van Coöperatieve Verbruiksvereniging Ons Belang zijn van mening dat met de besteding van de middelen aan deze doelen de gemeenschap van Peize een mooie impuls krijgt en met een goed gevoel de opheffing van de Coöperatie Ons Belang kan effectueren.

januari 2019

Boermarke Peize heeft SSODP cheque van 500 euro overhandigd

Bestuursleden Feringa (2e v.l.) en Ensing (r) van Boermarke Peize hebben bij de Peizer kerk zaterdagmiddag de Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize (SSODP) een cheque van 500 euro overhandigd. De stichting steunt de kerk bij het in stand houden van het gebouw, de toren, de directe omgeving en de ommuring van de kerk. Voor deze steun is de stichting afhankelijk van bijdragen van donateurs en giften zoals deze van de Boermarke Peize, laten bestuursleden Benjaminse (l) en Brandsema (2e v.r.) weten.

De Boermarke Peize zorgt voor verdeling van landerijen van zo’n 50 landeigenaren, waaronder de Hervormde gemeente en Diaconie, aan jagers voor het schadebestrijding en weidevogelbeheer rond Peize. Als de kas het toelaat steunt de Boermarke Peize een lokaal goed doel, zo is onder meer bijgedragen aan de dekkleden van het zwembad en de AED van volksvermaken. Voor de 500 euro heeft de SSODP geen specifieke besteding, maar onderhoud van de goten aan en de drie toegangspaden naar de kerk staan in de planning.

december 2018

Voorzitter Gerard Brandsema stelt zich voor in De Krant

Het artikel is te vinden op:

http://dekrantnieuws.nl/gerard-brandsema-voorzitter-stichting-steun-dorpskerk-peize/

december 2018

De eindstand van onze donateursactie dit jaar is € 5.900. Dit bedrag is nagenoeg gelijk aan de donaties van vorig jaar ( € 6.030)

oktober 2018              Dorpskerk Peize op TV !

In het RTV-Drenthe programma “Strunen”,  de uitzending van dinsdag 9 oktober 2018, kwam een alleraardigst stukje voor :

Ga naar de hele uitzending op de website van RTV Drenthe.

september 2018       Tussenstand donateursactie

De voorlopige tussenstand van onze donateursactie dit jaar is inmiddels ruim de € 5.000 gepasseerd. Omdat nog niet alle donateurs gereageerd hebben verwachten we dat dit bedrag nog zal stijgen. Daarom zijn aan die donateurs een bericht van herinnering verstuurd.

augustus 2018            Nieuw convenant met de Kerk van Peize getekend

Nieuwsbericht Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize

Onlangs is het nieuwe convenant tussen de Kerk van Peize en de Stichting ondertekent. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot financiële ondersteuning van het onderhoud aan het kerkgebouw.

De belangrijkste wijziging in 2018 ten opzichte van het vorige convenant is, dat de steun van Rijksmonumenten van 65% naar 50% van de z.g. subsidiabele kosten is gedaald. Daarom is de ondersteuning door de Stichting aangepast van 25% naar 40%. Voor de Kerk van Peize, de eigenaar van het gebouw, blijven zo de kosten uit het meerjarig onderhoudsplan gehandhaafd op 10%.

De bijdrage van de Stichting voor de onderhoudskosten die niet subsidiabel zijn voor Rijksmonumenten blijven gehandhaafd op 50%.

Het nieuwe convenant loopt van 2018 tot 2022.

De ondertekenaars waren

 • Ann Scholten, Secretaris van het College van Kerkrentmeesters
 • Peter Killestijn, Voorzitter van de Kerk van Peize
 • Gerard Brandsema , Voorzitter van de Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize

Juli 2018

Het Bestuur presenteert zich en doet oproep voor nieuwe donateurs

April 2017                     Jeichien Helder, bestuurslid sinds 2008, geridderd

Jeichien Helder-Boerma is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau